Europrojekt

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE


Dňa 12.6.2014 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-111DM-1301/132/366 spoločnosti ABRA automatické brány, s.r.o.

Názov projektu: Modernizácia a ekologizácia povrchovej úpravy výrobkov

Názov a sídlo prijímateľa: ABRA automatické brány, s.r.o., Myslavská 2/A, Košice

Miesto realizácie projektu: Myslavská 2/A/2349, Košice

Opis projektu:
Modernizáciou vykonávania povrchovej úpravy zvýšiť kvalitu a zabezpečiť plneni ekologických predpisov a tak prispieť k trvalo udržateľnému rastu. Prostredníctvom implementácie moderného pracoviska povrchovej úpravy znížiť emisie farieb, používaných na povrchovú úpravu, do životného prostredia. Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zefektívnenia povrchovej úpravy výrobkov. Vytvorenie nových pracovných miest v súvislosti so zavádzanou technológiou a stým podpora zamestnanosti v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Zlepšenie kvality povrchovej úpravy, zvýšenie produktivity práce a rast tržieb.

Dátum začatia prác na projekte: 1.6.2015

Dátum ukončenia prác na projekte: 30.9.2015


Výška poskytnutia NFP: 199 500 €

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Fotodokumentácia z realizovaného projektu:

2010-2014. ABRA automatické brány, s.r.o. Všetky práva vyhradené.